4

The following is Sarpa Dosha Nivarana Mantra.

Anantho Vasukee Seshaha Padmanaabhascha Kambalaha Sankhapaalo Dhaatharaastraha Takshaka Kaaliyasthatha Ethaani Navanaamaani Nagaanaam cha Mahaathmanaam Saayamkaale pateth nityam praathakaale

Is this mantra present in Mahabharata?

If it is, who said this mantra to whom and why?

You must log in to answer this question.

Browse other questions tagged .