7

enter image description here

i would like to ask if someone knows some chants or prayers to worship Tarapith Maa Tara , if possible transliterated into english (not translated).

Thank you in advance

7
 • You want any Stotrams of Goddess Tara? Few Stotras are given in Brihat Tantrasara.
  – Rickross
  Aug 14, 2020 at 9:33
 • @Rickross i was searching the commonly used in Tarapith . Aug 14, 2020 at 14:01
 • 1
  Stotrams of Goddess Tara are only found in Tantras. I can give such Stotrams but it will be a hard task for me because I have to type the entire Stotra manually (so no copy paste).. And, in Tarapith temple they use mantras for the worship of the Goddess.
  – Rickross
  Aug 15, 2020 at 6:45
 • Only Mantras? I see. So maybe you can point me to a transliterated reference online? Aug 15, 2020 at 7:07
 • 1
  I have not seen any online reference so far. Will have to check.
  – Rickross
  Aug 15, 2020 at 9:27

1 Answer 1

7
+50

Goddess TArA is the 2nd MahAvidyA. (IMO the following answer will be helpful for you to read: https://hinduism.stackexchange.com/a/20742/4732)

Stotras are found mainly in PurAnas/ItihAsas and in Tantras. In case of TArA, the Stotras are only found in Tantras. Goddess TArA's worship is entirely based on Tantras, unlike say that of Goddess DurgA, which is a mixture of Tantrik and PurAnik methods.

In Brihatantra-sArah, we find three Stotras given for Goddess TArA.

 1. TArAshtakam (from Brihan-Nila Tantram) 2. TArA Kavacham (from Rudra YAmala) 3. TrAilokya Mohana TArA Kavacham (from Shri TArA Kalpa).

Among these, the first one is quite short (comparatively) and I am giving only this Stotra in full. Typing manually these Stotras is quite a tedious job and the last two Stotras are quite long. So, I am not giving them here. Also only transliteration is given not translation.


atha tAra-stotram ||

MAtar-nila-sarswati pranamatAm soubhAgya-sampatprade pratyAlira-padasthithe shava-hrudi-smerAnanAmbhoruhe |
Phullendi-varalochana-traya-yute kartrim kapAlotpale khadga anchadadhati tvameva sharanam tvAmishvari mAshraye ||
VAchAmishvari bhakta-kalpa-latike sarvArtha-siddhisvari gadya-prAkrita-padya-jata-rachanA-sArvagya-siddhiprade |
Nilendi-varalochana-trayayute kArunya-vArAm nidhe soubhAgya-amrita-varshanena kripaya sincha tvamsmAdrisham || 2
Kharve garva-samuha-purita-tano sarpAdi-veshojjvale vyaghra-tvak-parivita-sundara-kati-vyAdhuta-ghantAnkite |
Sadyah kritta-galadrajah-parimilan-mundadvayi-murdhaja-granthi-shreni-nrimunda-dAmalalite bhime bhayam nashaya || 3
mAyAnanga-vikAra-rupa-lalanA vindvardha-chandrAnkite hum-phat-kAramayi tvameva sharanam mantrAtmike mAdrishah |
Murtiste janani tridhA sughatitA sthulAti-sukshmA parA vedAnAm nahi gocharA kathamapi prAptAm nutA-mAshraye || 4
Tvat-pAdAmbuja-sevayA sukriti-nogacchati sAyujya-tvAm tasya shri parameswari trinayan-bramhAdi-sAmyAtmanah |
SamsArAmbu-dhimarjane patu-tanun devendra-muukhyAn surAn mAtas-tvat-pada-sevane hi vimukhAn kim mandadhih sevate || 5
mAtas-tvat-pada-pankajadvaya-rajo-mudrAnkoti-vinaste devajaya-sangare vijayino nishanka-sankegatAh |
Devo-haham bhuvanena me sama-iti spardhAm vahastah paraistvat-tulyAm niyatam yathA shuchi-vari-nAsham vrajanti swayam || 6
TvannAm-smaranAt palayanparA drashtuncha shaktAnate bhuta-preta-pishAcha-rAkshasa-ganA yakshAshcha nagadhipah |
DaityA dAnava-pungAshcha khacharA-vyAghrAdikA-jantavo dAkinyah kupitAnta-kAshcha manujam mAtah kshanah bhutale ||7
Lakshmih siddha-ganashcha pAduka-mukhAh siddhAs-tathA vairinAm stambhashchAgnira-nAngane gaja-ghatAstambha-stathA mohanam |
MAtas-tat-pada-sevayA khalu nrinAm sidhyanti te te gunAh krAntih kAnta-mano-bhavasya bhavati kshudrahap vachaspatih || 8
TArAshtakamidam punyam bhaktimAna yah pathen-naraha |
PrAtar-madhyAnha-kAle cha sAyanhe niyatah shuchih |
Labhate kavitAm divyAm sarva-shastrArtha-vid-bhavet |
Lakshi-manashvarAm prApya bhuktvA bhogAn yathepsitAm |
Kirti kAntishcha vairuhyam sarveyAm priyatAm vrajet VikhyAtinchApi lokeshu prapyAnte moksha-mApnuyAt |

Iti nila-tantre tArAshtakam samAptam ||


(Note: The Stotram ends with 8, the remaining portion states the Phalashruti. Also, I have not followed any particular transliteration scheme here, only where there is Dhirga-A-kAra, I have mentioned that with a "A".)

For completing a PujA of any deity one just needs it's DhyAna mantra, AvAhana mantra, pujA mantra etc.

We can get these details from any PujA-Paddhati books. I am quoting from Anhika KrityAm by Shri ShyAmA Charan Kaviratna VAridhi (aka ShyAmA Charan SharmA); 1st BhAga; 1st Khanda; DhyAna-mAlA section; pp 135-136.


DhyAnam of Goddess TArA:

PratyAlida-padAm ghorAm munda-mAlA-vibhushitAm |
KharvAm lambodarim bhimAm vyAghra-charma-AvritAm katau ||
Nava-Yauvana-sampannAm pancha-mudrA-vibhushitAm |
ChaturbhujAm lola-jihvAm mahAbhimAm vara-pradAm ||
Khadga-katrika-samAyukta-savyetara-bhujadvayAm |
KripAnotpal-samyukta-savyapAni-yugAnvitAm ||
PingogrAi-ekajatAm dhyAyenmaulA-vakshyabhya-bhushitAm |
BAlArka-mandalAkAra-lochana-traya-bhushitAm ||
JalacchitA-madhyagatAm ghora-damshtrAm karAlinim |
SwAvesha-smeravadanAm stryalankAra-vibhushitAm ||
Vishva-vyApaka-toyAntah sveta-padma-upari-stithAm |

PujA Mantra: Om tArAyai namaha;

AvAhana Mantra: Om tAre devi iha gaccha iha gaccha, iha tishtha iha tishtha, iha sannidehi iha sannidehi, iha sanniruddhasva, atrAdhishthAnam kuru, mama pujAm grihAna ||

Vija Mantra: Strim;

Mula-Mantra: Hrim strim hum phat.

GAyatri Mantra: Om tArAyai vidmahe, mahogrAyai dhimahi | tanno devi prachodayAth ||

2
 • 1
  👏Thank You! 🔱 Aug 17, 2020 at 14:25
 • You are welcome @LuckyPashu
  – Rickross
  Aug 17, 2020 at 16:15

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .