2

Achyuta anantha Govinda Namocharana Bheshajat

Nashyanthi Sakala Roga Satyam Satyam vadamyaham

Satyam Satyam Puna Satyam Udritya

Where does this shloka come from?

0

0

Browse other questions tagged .