1 of 9

Can Somebody Please Translate these lines

तां सृष्टिं बहुधा प्राहुः ज्ञानिनोऽज्ञानिनस्तथा । विष्णर्विकृतिमायाति महदादिस्वरूपीणीम् । तत्तद्विविधभूतिरस्तु सृष्टिः प्रोक्ता ह्यपण्डितैः । स्वप्नमायासरूपां च केचिदज्ञा जनाः विदुः । अविकारस्यचिन्मात्रस्वेच्छयैवाखिलं जगत् । उत्पद्यत इति प्राज्ञाः प्राहुर्ब्रह्मादयोऽखिलाः । पूर्णशक्तेः कुतो माया सर्वज्ञात् स्वप्नवत् कुतः । सर्वदोषव्यतीतस्य विकारः कुत ईष्यते । तस्मादेवाविकारस्य विष्णोरिच्छावशादिदम् ।
यथार्थमेव संभूतमिति वेदवाचोऽखिलम् । केचित्कालात् एवैतां सृष्टिमाहुरकोविदाः । केचिद्रुद्राद्ब्रह्माश्चप्रधानादिति चापरे । विमूढाः सर्वे एवैते यतो नारायणः पराः । सर्वकर्ता सर्वशक्तिरैक एव न चापरः । प्रधानकालब्रह्मेश सर्वेऽपि तद्वशाः ॥