7 of 11
added 1 character in body; edited tags
Say No To Censorship
  • 30.7k
  • 17
  • 129
  • 254

English translation for the slokhas regarding Radha's birth

Consider the following shlokhas from Chapter 8: Description of Shri Radhika's Birth of canto 1 of Garga Samhita. I didn't find the translation of the following twenty slokhas anywhere over the internet.

What are the English translations for the following shlokhas?

Text 10

prenkhe khacid-ratna-mayukha-purne suvarna-yukte krita-candanange andolita sa vavridhe sakhi-janair dine dine candra-kaleva bhabhih

Text 11

yad-darshanam deva-varaih su-durlabham yajnair na vaptam jana-janma-koöibhih sa-vigraham tam vrishabhanu-mandire lalanti loka lalana-pralalanaih

Text 12

shri-rasa-rangasya vikasha-candrika dipavalir ya vrishabhanu-mandire goloka-cuda-mani-kanöha-bhushanam dhyatva param tam bhuvi paryaöamy-aham

Text 13

shri-bahulashva uvaca vrishabhano raho-bhagyam yasha radha sutabhavat kalavatya sucandrena kim kritam purva-janmani

Text 14

shri-narada uvaca nriga-putro maha-bhagah sucandro nripatishvarah cakravarti harer amso babhuvativa-sundarah

Text 15

pitrinam manasi-kanyas tisro 'bhuvan manoharah kalavati ratnamala menaka nama namatah

Text 16

kalavatim sucandraya harer amsaya dhimate vaidehaya ratnamalam menakam ca himadraye paribarhena vidhina svecchabhih pitaro daduh

Text 17

sitabhud ratnamalayam menakayam ca parvati dvayosh caritram viditam puraneshu maha-mate

Text 18

sucandro 'tha kalavatya gomati-tiraje vane divyair dvadashabhir varshais tatapa brahmanas tapah

Text 19

atho vidhis tam agatya varam bruhity uvaca ha shrutva valmika-deshac ca niryayau divya-rupa-dhrik

Text 20

tam natvovaca me bhuyad divyam moksham parat-param tac chrutva duhkhita sadhvi vidhim praha kalavati

Text 21

patir eva hi narinam daivatam paramam smritam yadi moksham asau yati tada me ka gatir bhavet

Text 22

etad vina na jivami yadi moksham pradasyasi tubhyam shapam pradasyami pati-vikshepa-vihvala

Text 23

shri-brahmovaca tvac-chapad bhaya-bhito 'ham me varo 'pi mrisha na hi tasmat tvam prana-patina sardham gaccha tripishöapam

Text 24

bhuktva sukhani kalena yuvam bhumau bhavishyathah ganga-yamunayor madhye dvaparante ca bharate

Text 25

yuvayo radhika sakshat paripurnatama-priya bhavishyati yada putri tada moksham gamishyathah

Text 26

shri-narada uvaca ittham brahma-varenatha divyenamogha-rupina kalavati-sucandrau ca bhumau tau dvau babhuvatuh

Text 27

kalavati kanyakunje bhalandana-nripasya ca jati-smara hy abhud divya yajna-kunda-samudbhava

Text 28

sucandro vrishabhanv-akhyah surabhanu-grihe 'bhavat jati-smaro gopa-varah kamadeva ivaparah

Text 29

sambandham yojayam asa nanda-rajo maha-matih tayosh ca jati-smarayor icchator icchaya dvayoh

Text 30

vrishabhanoh kalavatya akhyanam shrinute narah sarva-papa-vinirmuktah krishna-sayujyam apnuyat

hanugm
  • 31.6k
  • 10
  • 65
  • 172