New answers tagged

2

The closest I could find was this, in the Mahānārayaṇopaniṣat: यज्ञ इति यज्ञो हि देवानां यज्ञेन हि देवा दिवं गता यज्ञेनासुरानपानुदन्त यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति ॥११॥ And in the Skandapurāṇam: अन्नं प्रजापतिः प्रोक्तं स च संवत्सरो मतः । संवत्सरश्च यज्ञोसौ यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥8.111.20॥ The verse is ...


Top 50 recent answers are included