Hot answers tagged

8

This quote is found in 8th Patala of Karana Agama: देव्युवाच: Devi asked: देवदेव जगन्नाथ सर्वानुग्रहतत्पर। विधानमिदमुकृष्टं वेदमन्त्र्समन्वितम्।। वेदाधिकारिणां सम्यगनुष्टेयं प्रकाशितम्। स्रीमुख्याः केन विधिना कृतार्थाः स्युर्निबोध मे।। Oh The Gods of Gods, the Lord of World, You are ready to grace all. This well-mannered method is connected with the hymns ...


3

Well in general when you are referring to the Supreme Lord/Devi you use the word "Ya" as in the verse stated above and others out there in Sri Rudram for instance: या तेरुद्र शिवा तनू-रघोराऽपापकाशिनी । तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशंताभिचाकशीहि ॥ १-३ Ya te Rudra Shiva tanura ghora papakashini taya nastanuva shantamaya girishanta bhichakashihi O Lord ...


1

In Dhynam of Shri-Rudram Both, अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्यायेदीप्सित सिद्धयेऽद्रुतपदं विप्रोऽभिषिञ्चेच्छिवम् ॥ And अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्यायेदीप्सित सिद्धयेऽध्रुवपदं विप्रोऽभिषिञ्चेच्छिवम् ॥ Are valid, I.e. Both Drut Padam (द्रुतपदं) and Druva Padam (ध्रुवपदं) are valid. One can use this document of Shri-Rudram ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible