1

Kaivalya Upaniṣad says he is Brahma, Śiva, & Viṣṇu. That he has three eyes and a blue (indigo-black) neck/throat. उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् । ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात् ॥ ७॥ स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् । स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ ८॥ ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible