New answers tagged

0

adiyEn rAmAnuja dAsan I have a very simple explanation from learning thiruvAimozhi and looking up meanings at a very superficial level. nammAzhwAr in thiruvAimozhi; considered to be drAvida vEdam says in 1.1.5 avaravar thamadhamadhu aRivaRi vagai vagai avaravar iRaiyavar enavadi adaivargaL avaravar iRaiyavar kuRaivilar iRaiyavar avaravar vidhi ...


Top 50 recent answers are included