2

RV 1.156.5: आ यो विवाय सचथाय दैव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः । वेधा अजिन्वत् त्रिषधस्थ आर्यमृतस्य भागे यजमानमाभजत् ॥ Sayana's commentary: ’यः’ ’विष्णुः’ ’दैव्यः’ दिवि भवः ’सुकृत्तरः’ शोभनफलप्रदानां मध्ये श्रेष्ठः ’आ’ ’विवाय’ आगच्छति । किमर्थम् । ’सचथाय’ सचनाय यागसहायकरणाय । कस्मै । इन्द्राय । आगत्य च ’वेधाः’ अभिमतफलविधाता ’त्रिषधस्थ’ त्रिसङ्ख्यो...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible