New answers tagged

0

In Ramayana a mention was made about Indrajit, who used brahmAstra for mass destruction. It eliminated 67 crores of Vanaras on a particular day. भिन्नलाङ्गूलहस्तोरुपादाङ्गुलि शिरो धरैः | स्रवद्भिः क्षतजं गात्रैः प्रस्रवद्भिः समन्ततः || ६-७४-८ पतितैः पर्वताकारैर्वानरैरभिसङ्कुलाम् | शस्त्रैश्च पतितैर्दीप्तैर्ददृशाते वसुन्धराम् || ६-७४-९ Hanuma ...


Top 50 recent answers are included