1

In Dhynam of Shri-Rudram Both, अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्यायेदीप्सित सिद्धयेऽद्रुतपदं विप्रोऽभिषिञ्चेच्छिवम् ॥ And अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्यायेदीप्सित सिद्धयेऽध्रुवपदं विप्रोऽभिषिञ्चेच्छिवम् ॥ Are valid, I.e. Both Drut Padam (द्रुतपदं) and Druva Padam (ध्रुवपदं) are valid. One can use this document of Shri-Rudram ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible