user avatar
user avatar
user avatar
Anubrata Bit
  • Member for 1 year, 3 months
  • Last seen this week
Stats
803
reputation
38k
reached
21
answers
7
questions
Loading…
Communities
About

युवैव धर्मशीलः स्यात् अनित्यं खलु जीवितं । को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति ।।

गृहारण्यसमा लोके गतब्रीड़ा दिगम्बराः । चरन्ति गर्दभाद्याश्च योगिनस्ते भवन्ति किम् ।। मृद्भस्मम्रक्षणाद्देवी मुक्ताः स्युर्यदि मानवाः । मृद्भस्मवासिनो ग्राम्याः किन्ते मुक्ता भवन्ति हि ।। तृणपर्णोदकाहाराः सततं वनवासिनः । हरिणादिमृगा देवि योगिनस्ते भवन्ति किम् ।। आजन्ममरणान्तञ्च गङ्गादितटिनीस्थिताः । मण्डुकमत्स्यप्रमुखा व्रतिनस्ते भवन्ति किम् ।। वदन्ति हृदयानन्दं पठन्ति शुकसारिकाः । जनानां पुरतो देवि विबुधाः किं भवन्ति हि ।। शीतवातातपसहा भक्ष्याभक्ष्यसमाः प्रिये । तिष्ठन्ति शूकराद्याश्च योगिनस्ते भवन्ति किम् ।। तस्मादित्यादिकं कर्मं लोकवञ्चनकारकम् ।। मोक्षस्य कारणं साक्षात्तत्वज्ञानं कुलेश्वरि ।।

This user doesn’t have any gold badges yet.
3
silver badges
16
bronze badges
10
Score
5
Posts
18
Posts %
8
Score
6
Posts
21
Posts %
6
Score
2
Posts
7
Posts %
4
Score
2
Posts
7
Posts %
4
Score
2
Posts
7
Posts %
3
Score
3
Posts
11
Posts %
Top posts
View all questions and answers