Amit Saxena
47
× 25
15
× 5
10
× 5
8
× 2
46
× 24
15
× 5
10
× 3
8
41
× 25
14
× 16
10
× 2
8
33
× 20
14
× 13
9
× 35
7
× 5
23
× 15
13
× 6
9
× 6
7
× 3
21
× 22
12
× 26
9
× 5
7
× 3
20
× 9
12
× 8
9
× 4
7
× 3
18
× 11
12
× 7
9
× 2
7
× 2
17
× 18
11
× 8
8
× 9
7
× 2
17
× 7
11
× 5
8
× 6
7
× 2
16
× 15
11
× 4
8
× 4
7
× 2
16
× 8
11
× 4
8
× 4
6
× 9
15
× 8
10
× 16
8
× 4
6
× 8