Amit Saxena
6
× 4
4
× 4
3
× 3
2
× 3
6
× 3
4
× 4
3
× 3
2
× 3
6
× 3
4
× 3
3
× 3
2
× 2
6
× 2
4
× 3
3
× 2
2
× 2
6
× 2
4
× 2
3
2
× 2
5
× 8
4
3
2
× 2
5
× 2
4
3
2
× 2
5
× 2
4
3
2
× 2
5
× 2
3
× 6
3
2
× 2
5
× 2
3
× 4
2
× 6
2
× 2
5
3
× 4
2
× 4
2
4
× 7
3
× 4
2
× 4
2
4
× 5
3
× 3
2
× 3
2