Prateek Jain
1
× 3
1
0
0
1
× 2
1
0
1
× 2
1
0
1
× 2
0
0