15,268 Reputation

10 yesterday
20 Dec 3
10 Nov 30
10 Nov 29
10 Nov 28
10 Nov 27
45 Nov 26
10 Nov 21
20 Nov 19
10 Nov 18
20 Nov 15
10 Nov 13
10 Nov 12
30 Nov 9
0 Nov 8
10 Nov 4
10 Oct 29
10 Oct 23
10 Oct 17
0 Oct 16
10 Oct 10
10 Sep 28
18 Sep 27
35 Sep 19
10 Sep 17
10 Sep 16
10 Sep 14
10 Sep 13
10 Aug 26
10 Aug 24